Arkiv
  LANDSKONFERANSE OM
LEVENDE LÆRING I TROMSØ

en konferanse for etterbruk i hele landet

April 2007

 

Konferansen som ble holdt i april 2007 rettet fokus mot mange positive effekter av å bruke gårdsanlegg, skogen/utmarka og kysten som en systematisk og integrert del av undervisningen i skolen. Det ble lagt mye vekt på å formidle erfaringer fra prosjekter rundt om i landet.


Bakgrunn for konferansen
Kunnskapsdepartementet, skoleeiere og skoler er opptatt av alternative undervisningstilbud som kan vitalisere undervisningen og gi mestringsopplevelser for flest mulig av elevene.

I flere fylker er det i gang spennende opplæringsprosjekter der målet bl.a. er å legge til rette for varige samarbeidsrelasjoner mellom skole/skoleeiere og primærnæringene. ”Gården som pedagogisk ressurs” pågår i Nord-Trøndelag og er påbegynt i Nordland, tilsvarende "Garden og naturen som læringsarena" i Rogaland, "Bynært landbruk og Levende Læring" i Oslo og Akershus” og ”Gården og kysten som læringsrom i Troms”. Flere fylker planlegger tilsvarende.

Gjennom disse prosjektene og en rekke enkelttiltak ellers er det høstet mye erfaringer med gård/skolesamarbeid. Disse erfaringene, og også forskning på området, viser at bruk av gård, skog/utmark, kyst og lokalsamfunn som en integrert del av undervisningen bidrar til bedre læringsmiljø, mindre mobbing og konflikter, flere mestringsopplevelser i skolen.

Flere andre sektorer som barnevern, helse/psykiatri, NAV m fl ser store verdier i aktiv bruk av natur og gårdsanlegg som arena for sosialisering, arbeidstrening og andre mestringsopplevelser for brukere med særskilte behov, der formålet er å tilpasse seg/ vende tilbake til et mer normalt samfunnsliv.

Formålet med konferansen
Det store behov for å formidle og utveksle erfaringer, og motivere og inspirere til å starte tilsvarende prosjekter var formålet med konferansen.
Nettverksbygging var også et viktig formål med konferansen. Det er avgjørende å vite hva slags kompetanse som finnes og hvor den er.

Målgruppe for konferansen
Skoleeiere og skoleledere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå - herunder pp- og oppfølgingstjenesten, Innovasjon Norge, fylkesmennene, landbrukets organisasjoner, bønder og fiskere, Inn på tunet-prosjektledere og –medarbeidere og andre interesserte utgjorde målgruppen.


Program for konferansen

Tirsdag 24. april

Møteleder: Utdanningsdirektør i Hordaland, Kjellbjørg Lunde

10.30 - 11.55 Registrering
12.00 - 12.15 Kunstnerisk v/ studenter fra Høgskolen i Tromsø, avd for kunstfag
12.15 - 12.25 Velkommen til Tromsø v/ orfører Herman Kristoffersen
12.30 - 13.00 Dagens ungdom - frekke, feite og late? v/ seksjonsleder Erlend Bugge, Ungdomspsykiatrisk avdeling,
Universitetssykehuset i Nord-Norge
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 14.45 Hva betyr levende læring? Samfunnets behov for alternative læringsrom
v/ førsteamanuensis Erling Krogh, Universitetet for miljø- og biovitenskap
15.00 - 18.30 EKSEMPLER PÅ OG ERFARINGER MED LEVENDE LÆRING SATT I SYSTEM
15.00 - 15.40 Levende læring som allmennpedagogisk tilbud
v/ prosjektleder Kjell Mjøsund, Fosslia skole i Stjørdal
15.40 - 16.10 Kaffe-/tepause
16.10 - 17.00 Tilbud til elever med spesielle behov
v/ bonde og spesialpedagog Anne Grutle, Sveio kommune i Sunnhordaland.
17.10 - 17.45 Levende læring sin forankring i kommunale planer
v/ Egil Haugbjørg, sektorleder for kultur, skole og oppvekst i Meråker kommune
18.00 - 18.30 Levende læring som del av barne- og ungdomssatsinga i kommunen
v/ ordfører Robert Bjørk, Verran kommune
18.30 Avslutning for dagen og evt praktiske opplysninger
20.00 Middag
Mellomøkt

Onsdag 25. april
Møteleder: Fylkesmann Svein Ludvigsen

07.30 - 08.20 Frokost
08.30 - 08.45 "Johanna i Juvet"
08.45 - 09.15 Skolehagen, lokal mat og fysisk aktivitet
v/ biolog og forsker Linda Jolly, universitetet for miljø- og biovitenskap
09.20 - 10.00 Evaluerings- og forskningsresultater fra levende læring i praksis
v/ prosjektleder Øyvind Lyngstad, Høgskolen i Nord-Trøndelag.
10.00 - 10.30 Kaffe-tepause
10.30 - 11.15 Kunnskapsløftet og levende læring. Passer det sammen?
v/ lærer Helga Jørgensen Rudaa, Skjelnan skole i Tromsø
11.30 - 12.00 Uteområdet som læringsarena" - en del av lærerutdanninga ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag v/ førstelektor Per Aunet, Høgskolen i Nord-Trøndelag
12.15 - 13.00 Handlingsplan for Inn på tunet v/ spesialrådgiver Kjell Bruvoll, innovasjon Norge
13.00 - 13.13 Oppsummering og avslutning
13.15 - 14.15 Lunsj
14.15 Avreise med buss til Nordgård og Widding, se neste avsnitt Gårdsbesøk
16.30 Retur hotellet og/eller flyplassen

Gårdsbesøk
I forlengelsen av selve konferansen legger var det besøk på to nabogårder som brukes som klasserom. Disse gårdene ligger ca 12 km utenfor Tromsø sentrum. Det ble satt opp buss fra hotellet og tilbake til hotellet/flyplassen.
Den ene gården, Nordgård v/ Helga Nordgård har driftsopplegg med geiter, sommerblomster, grønnsaker inkl skolehage mm. Driftsopplegget på den andre gården, Widding v/ May-Tove Widding og Tor Gunnar Eliassen er sau, høns, poteter, grønnsaker og litt turisme. Tromsø kommune har inngått avtale med gårdbrukerne om bruk av disse gårdene til undervisningsformål.

Arrangør

Konferansen ble arrangert av alle fylkesmenn i landet v/ Inn på tunet-ansvarlige. Av praktiske grunner påtok Fylkesmannen i Troms prosjektansvaret for konferansen.
Programkomite for konferansen var:
Sissel Hesjedal, Fylkesmannen i Hordaland/ Dønna kommune
Frode Einrem, Fylkesmannen i Nordland
Arve Kleiven, Fylkesmannen i Troms

Et fyldig referat av konferansen finnes på nettsidene til Fylkesmannen i Troms under "Gjennomførte konferanser" på venstre siden.

Lenk til konferansen